Privacy verklaring Inspirenkens

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 september 2021.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Inspirenkens, KvK 83204172
De Bruynestraat 80, 2597 RH Den Haag, 06-46216040, info@Inspirenkens.nl

Inspirenkens verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en mondeling. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (bijvoorbeeld van uw werkgever bij een coachtraject).

Persoonsgegevens

Inspirenkens verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
-Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Geboortedatum
-Geslacht
-Inhoud van communicatie
Voor de nieuwsbrief verwerken wij uitsluitend:
-E-mailadres

Doeleinden

Inspirenkens verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
-Het onderhouden van contact;
-Een goede en efficiënte dienstverlening;
-Het verrichten van administratieve handelingen;
-Verbetering en het evalueren van de dienstverlening;
-Facturering;
-Het innen van gelden en het indien nodig het nemen van incassomaatregelen;
-Nakoming van wettelijke verplichtingen;
-Indien noodzakelijk, het voeren van geschillen;
Betreffende de nieuwsbrief:
-Het personaliseren van onze nieuwsbrief en mails;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel de overeenkomst met uw werkgever, dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Inspirenkens hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
-Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
-De verbetering van haar diensten;
-De bescherming van haar financiële belangen;
-Het evalueren van de effectiviteit van haar diensten;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar coach-dienstverlening kan Inspirenkens persoonsgegevens uitwisselen. Inspirenkens kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals overige coaches/behandelaars, leveranciers van ondersteunende diensten, boekhouder, accountant, etc. In het kader daarvan worden mogelijk aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Inspirenkens aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Inspirenkens zal uw gegevens niet verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Links

Op de website van Inspirenkens kunnen links naar andere websites staan. Inspirenkens is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy-policy van betreffende websites te lezen.

Cookies

Wij plaatsen cookies wanneer je onze website bezoekt. Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Ze helpen ons ook om de site te beveiligen. Wij gebruiken alleen functionele cookies en geen cookies voor reclame of marketing doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Inspirenkens zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Inspirenkens zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Ten aanzien van nieuwsbrieven worden uw gegevens bewaard zolang u staat ingeschreven.

Uw rechten

U heeft het recht om Inspirenkens een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Inspirenkens verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Inspirenkens, De Bruynestraat 80, 2597 RH Den Haag, info@Inspirenkens.nl.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Inspirenkens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Inspirenkens kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wil jij persoonlijk inspiratie in jouw email ontvangen?

Meld je aan voor de Inspirenkens nieuwsbrief en je ontvangt de nieuwste blogs.